Polityka prywatności i cookies

We wszystkich działaniach kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych użytkowników. Pragniemy poznać i zrozumieć potrzeby użytkowników i zapewnić jak najlepszą obsługę. Polityka prywatności i cookies, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich, zastrzeżenia prawne, cele stosowania plików cookies, a także kwestie ochrony danych osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się z nami elektronicznie pod adresem biuro@n-teq.pl.

Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona do gromadzenia danych osobowych, poza jej jedynym celem związanym z przetwarzaniem danych, wynikającym z korzystania przez użytkowników z formularza kontaktowego.

Prawa autorskie

Wszystkie materiały publikowane na stronie objęte są prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez redakcję, jak i inne osoby. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest łamaniem prawa polskiego.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

N-TEQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do przesyłania na podane (w związku z korzystaniem przez użytkownika z formularza kontaktowego) adresy elektroniczne i w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie.

Dane osobowe

O ile w niniejszej polityce prywatności jest mowa o:

 • danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • Usługodawcy lub równoważnie „nas” – należy przez to rozumieć N-TEQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 • Serwisie – należy przez to rozumieć naszą stronę www.sayhi.media.pl;
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć „Ciebie” – osobę odwiedzającą Serwis;
 • RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ze zm.

Dane osobowe. Cele przetwarzania
Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może natomiast mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, w szczególności w celu zapoznania się z Twoją wiadomością, identyfikacją nadawcy, przetworzenia wiadomości i prowadzenia dalszej korespondencji, w związku z czym pozyskujemy od Użytkownika dane w zakresie: imienia i nazwiska, jego adresu e-mail oraz informacji wskazanych przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.

W odniesieniu do podanych przez Ciebie danych kontaktowych oraz do prowadzonej z Tobą korespondencji, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników w Serwisie jest Usługodawca – tzn. N-TEQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane kontaktowe : N-TEQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, NIP 5251919861, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000115223, o kapitale zakładowym 837 600,00 złotych (dalej również jako: „Administrator”).

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Po zakończeniu naszej korespondencji Twoje dane i wiadomości będziemy przetwarzać i archiwizować przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jako dowód na fakt posiadania Twojej uprzedniej zgody i ewentualnie celem obrony naszych praw, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna przetwarzania

W odniesieniu do świadczonej przez nas usługi dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy i w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona (nie będziemy mogli odpowiedzieć na informacje Użytkownika przesłane przez formularz kontaktowy).
W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Zawsze masz możliwość usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia (np. komputera). Szczegółowe informacje znajdziesz w dalszej części polityki.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy m.in. dostawcom usług IT, pracownikom Administratora lub jego współpracownikom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych, tj. jakie Twoje dane osobowe są przetwarzane, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – gdy
 • podstawa przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem danych (Usługodawcą). Możesz się z nami również skontaktować w następujący sposób, przez email: biuro@n-teq.pl.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian – traktowane jest jako świadomy wybór użytkownika, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies.

Szczegółową Instrukcję zarządzania plikami cookies znajdziesz w dalszej części dokumentu.

Zmiana Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Zmiany zostaną opublikowane na niniejszej stronie.
Ostatnia i aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia: __________________ r.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane są do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji o plikach cookies znaleźć można na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

PLIKI COOKIES – INSTRUKCJA

Usuwanie, wyłączanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików cookies.

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych

W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome

Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
– kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;
– kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
– wybrać opcję “Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;
– wybrać żądane ustawienia;
– aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
– aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

Microsoft Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
– kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;
– wybrać zakładkę „Prywatność”;
– za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

– kliknąć przycisk „Zaawansowane’ i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
– aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Witryny” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
– zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Mozilla Firefox

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
– kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać „Opcje”;
– następnie wybrać zakładkę „Prywatność’ i zaznaczyć żądane ustawienia;
– aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
– zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Opera

Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
– kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Ciasteczka”;
– zaznaczyć żądane ustawienia;
– aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Ciasteczka”, a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
– zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Safari

Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

– w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;
– kliknąć ikonę „Prywatność”;
– zaznaczyć żądane ustawienia;
– aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player

Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje “na żywo”), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej). Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies.

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych urządzeń mobilnych

Opis ustawień dostępny jest na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych:
urządzenia z systemem iOS
urządzenia z systemem Android
urządzenia z systemem Windows Phone
urządzenia z systemem BlackBerry
W ramach systemów mobilnych dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki.